“This is my Blood, take it”

 

 

Post navigation

122 comments for ““This is my Blood, take it”

 1. June 5, 2012 at 12:20 PM

  Laletta,, we r with u….

 2. ജോജോ
  June 5, 2012 at 2:04 PM

  ഇത്രയധികം തിരക്കിനിടയിലും ഇങ്ങനൊരു message നല്‍കുവാന്‍ ലാലേട്ടന്‍ മുന്നിട്ടു നില്‍ക്കുന്നത് എനിക്ക്‌ ഒത്തിരി പ്രചോദനമായി. ഞാനും http://www.indianbloodbank.com ചേര്‍ന്ന് ഒരു blood donor ആയി.

 3. pradeep
  June 5, 2012 at 8:45 PM

  i am blood bank technician ,thats why i am so aware about the need of voluntory donors especially some patients who is suffering with thalasaemia and haemophilia like diseases.The modern society should come forward for the need of blood donation.
  As the most famous actor in our small kerala you showed us the people of kerala about the importance of blood donation.thanks laletta….u r a great human being…!!
  SAY NO FOR BLOOD DONATION,,let it be our attitude …

 4. RAJEEV
  June 6, 2012 at 10:08 AM

  if you want A+ blood contact :8129118816 in malappuram area…………..

 5. June 7, 2012 at 1:25 PM

  The moment a child is born, the mother is also born. She never existed before. The woman existed, but the mother, never. A mother is something absolutely new

 6. June 7, 2012 at 1:26 PM

  I remember my mother’s prayers and they have always followed me. They have clung to me all my life.

 7. Ajay
  June 9, 2012 at 9:05 AM

  Laletta your great

 8. ayub khan
  June 13, 2012 at 3:07 PM

  I am newly started to visit your blog, and when I am gone thru, like giving me nostalgic feelings.

  When I was in my pre-degree, degree period, used to write something in my notebook , the same memories are getting while reading your notes.

  Nice, Laletta…,

  Ayub Khan.H.

 9. naveen dwarampudi
  June 16, 2012 at 6:43 AM

  sir,
  i am from andhra.i am a great fan of yours.i adore your films a lot.i dont know malayalam but through the comments of users i understood that you wrote something about blood donation and the importance of it.i think now a days social commitment is missing in the people.if the people like you say the importance of social responsibility,youngsters like us will follow them in our lives.so,please keep updating your blog by writing good things.

 10. Jaysun
  June 17, 2012 at 12:43 AM

  Your blogs help a lot in rediscovering the humane elements within me(us). Keep writing.., for a better world!! 🙂

 11. mahesh t
  June 17, 2012 at 11:56 AM

  dear lal sir, i watched spirit. what a great movie. i got inspired by the film. ur acting was so normal..i liked your small expressions too.i m thnkful to renjith sir for creatng nice movies lke thz..even with this mch sadness n ur mind u ,,u did a great perfrmnce.. i l pray for you n amma. she l be ok …god bless uu.. mahesh

 12. pradeep
  June 17, 2012 at 4:51 PM

  great laleatta great

 13. pradeep
  June 17, 2012 at 4:56 PM

  Laletta we r with u…
  പെറ്റമ്മയും ജന്മനാടും സ്വർഗ്ഗത്തേക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. അതുപോലെത്തന്നെ പ്രാധാന്യമേറിയ മറ്റൊന്നാണ്‌` “മാതൃദേവോ ഭവ” എന്നതും. സർവ്വമാനവഗുണങ്ങളും അമ്മയിൽ സമ്മേളിക്കുന്നു. ത്യാഗത്തിന്റേയും, ക്ഷമയുടേയും, സ്നേഹത്തിന്റേയും കാരുണ്യത്തിന്റേയും മൂർത്തിമത്‌ഭാവമാണ്‌ അമ്മ. മനുഷ്യനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും എല്ലാ മതങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്‌ മാതാവിനെയാണ്. ഈ ലോകത്ത് സത്യമായിട്ടുള്ളത് അമ്മ മാത്രമാണ്.പിന്നെ എല്ലാം മിഥ്യ.വെറും പ്രഹസനങ്ങൾ………..

 14. pradeep
  June 17, 2012 at 5:03 PM

  Laletta we r with u…
  ലോകത്ത്‌ ഏറ്റവും പ്രകടമായി കാണുന്ന സ്നേഹ വികാരം അമ്മയുടേതാണ്. അതിനു പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊന്നില്ല.

 15. farooq kannur
  June 18, 2012 at 3:16 PM

  Lalettaa… Great job u have done..!! Thinking to Donate my blood..!! Mine is a rare group also. If anybody need O negative Blood can contact me @ farooquemtr@gmail.com

 16. Ravunni.P.N.
  June 18, 2012 at 9:58 PM

  God Bless Dear Lal,

  I read recently that you get very little time to be on your own. I was visualsing the same.It can indeed be taxing. However,Almighty has belessed you with the power of writing convincingly.
  This is defenitely an avenue to take off your feelings,views etc on socially relevant issues within the little time you have.
  Continue the Good Work.

  Best Regards,

  Ravunni.P.N.- COCHIN

 17. mehaboob n
  June 19, 2012 at 8:37 PM

  work of art is a great struggle .so artist have to be a revolutionary. this is the revolution……….. go ahead…..bravely……GOD BLESS YOU

 18. biju
  June 19, 2012 at 8:51 PM

  Hi Laletta…you are the real “SPIRIT”… for watching films in the “Kottaka”(now a days theaters are that much horible) All the very best wishes for your future projects

 19. June 24, 2012 at 6:25 PM

  very simple language..n a simpler topic…but wonderful flow…proud to be a part of the generation in which a legend like u lives.. u rock bigtime laletta ..God bless you! 🙂

 20. Abhijith
  June 26, 2012 at 9:11 AM

  Inspirig………..

 21. sheena vinod
  June 28, 2012 at 3:52 PM

  laletta
  I am visitingthis blog for the first time.i really appreciate ur talents .while reading I feel a friend is holding my hands .I had need for blood during my abortion in the last month.My husband really did a struggle for that.The death of that baby in my womb hurt me very much .I even forgot my routine activities for 2 -3 weeks .Now also I feel sad ,eyes fill with tears evenwhile I pat my first chid lakshmi.This is motherliness. then what will be the condition of TP,s amma

 22. Mohan das
  July 1, 2012 at 9:14 PM

  Everything posted in your blogg is ice-breaking and all are poems with full of highly valuable contents, that everybody likes and touching the heart.My mother suffering from Liver disease,your love towards your mother inspiring the readers and all love their mothers god bless you again and again…Laletta.

Comments are closed.